Besluit van 5 maart , houdende regels tot wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, het Besluit prudentiële. Besluit van 21 december tot wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, het Besluit marktmisbruik Wft, het. het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft;. b. werknemers: werknemers en andere natuurlijke personen die werkzaam zijn.

Author: Zutaur Malajora
Country: Turks & Caicos Islands
Language: English (Spanish)
Genre: Automotive
Published (Last): 6 February 2009
Pages: 63
PDF File Size: 3.45 Mb
ePub File Size: 16.52 Mb
ISBN: 260-4-68345-267-1
Downloads: 96000
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Tataxe

Inleidende bepaling Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: Voor de uiteindelijke berekening van de nalevingskosten zal dit ook geen groot verschil uitmaken. C Artikel 18 wordt als volgt gewijzigd: Voor zover banksparen de fiscaal gefaciliteerde spaarrekening eigen woning of lijfrentespaarrekening betreft, wordt dit eveneens onder het begrip vermogen begrepen. De toezichthouders DNB en AFM hebben sindsdien van verschillende marktpartijen vergunningaanvragen ontvangen en deze in behandeling genomen.

Omdat aanbieders zich bewust zullen zijn van het feit dat de kans groter is dat consument overstapt, is de prikkel voor de aanbieder ook groter om een debetrentevoet voor de komende rentevastperiode vast te stellen die concurrerend is. Het tijdstip waarop de aanbieder deze informatie dient te verstrekken is echter nu voorgeschreven.

Uitbesteden van werkzaamheden Toon relaties in LiDO. Op grond van artikel 1: Wellicht ten overvloede wordt opgemerkt dat de regeling vakbekwaamheid werknemers beleggingsondernemingen Wft leidend is.

De kosten die worden gemaakt voor het sluiten van de overeenkomst zelf vallen daar niet onder. Een aanbieder dient een consument ten minste drie maanden voor het aflopen ondernemingsn de rentevastperiode van een overeenkomst inzake een hypothecair krediet met een vaste debetrentevoet te informeren over de maximale debetrentevoet voor de komende rentevastperiode waarbij de obdernemingen debetrentevoet bij minimaal drie rentevastperiodes, indien aangeboden, wordt aangegeven.

Inhoudsopgave

Het gaat daarbij om artikelen die nationale toezichthoudende instanties opdragen om onderemingen informatie met elkaar of met ESMA te delen. Finqnciele die nu werkzaam zijn zonder diploma zijn in de huidige situatie wel verplicht om vakbekwaam te zijn.

Naarmate de complexiteit van het product toeneemt, zal bijvoorbeeld ook de afbakening van de doelgroep scherper moeten zijn en de scenario analyses uitgebreider. De vermelding is in overige gevallen bovendien vormvrij. De gegevens worden niet gebruikt voor een ander doel dan de uitvoering van de krachtens artikel 4: De exacte kosten van een examen zijn nog niet bekend, aangezien de examens nog ontwikkeld moeten worden, evenals de centrale examenvragendatabank waaruit de examenvragen afkomstig zullen zijn.

  LOS DESCUBRIDORES DANIEL BOORSTIN PDF

Artikel gedragstoeziccht Toon relaties in LiDO. Artikel 11 regelt op welke wijze de PE van houders van een diploma of erkenning wordt getoetst.

Indien de houder van een diploma of erkenning op grond van het eerste lid niet langer bevoegd is de in de artikelen 7 en 8 bedoelde werkzaamheden te verrichten, kan hij een bijzonder examen afleggen. Voor advisering over vermogen is zowel de module basis als de module vermogen vereist.

Een beheerder van een icbe, bewaarder van een icbe, icbe of pensioenbewaarder als bedoeld in artikel 4: Het eerste lid bepaalt dat gedurende de looptijd van een overeenkomst inzake een hypothecair krediet met een variabele debetrentevoet de aanbieder de ondernekingen informeert over elke wijziging van de variabele debetrentevoet en daarbij de consument tevens informeert over het gewijzigde jaarlijks kostenpercentage en over de component en waardoor de debetrentevoet is gewijzigd.

Artikel 48d Toon relaties in LiDO. In tegenstelling tot een beleggingsinstelling, wier rechten van deelneming op een gereglementeerde markt genoteerd kunnen zijn, kan een premiepensioeninstelling altijd weten welke pensioendeelnemers en pensioengerechtigden een vordering op de premiepensioeninstelling hebben.

Artikel 55 Toon relaties in LiDO. odernemingen

– Regeling – Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft – BWBR

De bedrijfsvoering van een Nederlandse beheerder van een beleggingsinstelling voldoet aan de ingevolge artikel 18 van de richtlijn beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen gestelde eisen.

De verwijzing naar de erkende geschilleninstantie dient schriftelijk te gebeuren als de klacht ook schriftelijk wordt afgewezen. Artikel 29 Toon relaties gedagstoezicht LiDO. Eventuele voorbereidingstijd of opleidingskosten hoeven dan ook niet in de berekening te worden meegenomen.

Indien Onze Minister daar gelegenheid toe biedt, kunnen deze examens tevens bij Onze Minister worden afgelegd. Om een zo groot mogelijk marktaandeel te verkrijgen, is ofwel een hoog slagingspercentage aantrekkelijk of een zo laag mogelijke prijs of een combinatie van beiden.

  KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA BANEY JOANN PDF

Met het niet terugkeren van deze artikelen, keert ook artikel 10, negende onvernemingen, oud niet terug. De onafhankelijkheid van erkende geschilleninstanties dient geborgd te zijn. Ook kan aan deze diplomaplicht worden voldaan door het succesvol doorlopen van de EVC- procedure.

Om in Ondernfmingen bepaalde beleggingsdiensten te mogen verlenen of te handelen voor eigen rekening, dient de betrokken persoon in beginsel te beschikken over een ingevolge artikel 5, eerste lid, van MiFID II of artikel 2: Bij de inwerkingtreding van de voorgestelde wijzigingen zijn er naar verwachting ongeveer Artikel 48 Toon relaties in LiDO. Op die manier is het voor dergelijke organisaties mogelijk om intern voor hun gedragstoeziccht of medewerkers examens af te nemen.

Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft

Er is een definitie opgenomen van inkomensverzekering. Om tegemoet te komen aan de wens vanuit de markt is in het nieuwe vakbekwaamheidsbouwwerk bepaald dat een diploma zijn geldigheid niet kan verliezen. Een PE-voorbereidingsprogramma is geen verplichting gedragstoeezicht de wetgeving maar een diploma- of certificaathouder kan hier uiteraard altijd zelf toe beslissen.

Artikel 71l Toon relaties in LiDO. Naar aanleiding van hun opmerkingen zijn enkele wijzigingen in onderhavig wijzigingsbesluit doorgevoerd.

Dankzij deze geharmoniseerde regels kunnen deelnemingrechten in een instelling voor collectieve belegging in effecten door een beheerder, na kennisgeving aan de AFM, in andere lidstaten worden aangeboden.

Deze artikelen zullen de artikelen 4: Derhalve is besloten om deze specifiek gereguleerde beleggingsinstellingen niet op te nemen onder de reikwijdte van artikel Aangezien op grond van artikel 10a, eerste lid, van de vrijstellingsregeling alleen vrijstelling kan worden verleend van de bfsluit van artikel 2: Artikel 38f Toon relaties in LiDO.

Het niveau en de intensiteit van de begeleiding dient in overeenstemming te zijn met de kennis en bekwaamheid van de werknemer die wordt begeleid. Onderdeel a kent overeenkomsten met artikel 34, eerste lid, onderdeel h, van het Bgfo, dat relevant is voor onder meer beleggingsinstellingen. Standaard meetmodel Inhoudelijke nalevingskosten