As a result of enacted Dutch tax legislation (‘Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord ‘) the Company incurred an expense of EUR million . As a result of enacted Dutch tax legislation (‘Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord ‘) during , the Company incurred an one-time. XII Infrastructuur en Milieu. Begroting. Voorstel van wet · Download PDF. Memorie van BELEIDSAGENDA IenM · DE BELEIDSARTIKELEN.

Author: Mikat Daijind
Country: Mayotte
Language: English (Spanish)
Genre: Environment
Published (Last): 4 January 2014
Pages: 494
PDF File Size: 17.12 Mb
ePub File Size: 20.10 Mb
ISBN: 226-6-87252-388-7
Downloads: 23017
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Akilkis

Het dividend op de staatsdeelnemingen viel mee inomdat de dividenden van Tennet, de NS en Gasunie in hoger waren dan verwacht. De Europese Centrale Bank ECB werkt daarom momenteel aan harmonisatie van de opties en discreties voor toezichthouders. De bezettingsgraad en het producentenvertrouwen zijn groter dan het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar.

De lagere gaswinning drukt de economische groei begrotingsakkoord 0,4 procentpunt inna de groei in al met 0,5 procentpunt te hebben verlaagd.

Verder geldt voor de rentekosten en rentebaten van Nationale Schuld het transactiestelsel. Deze omschakeling gaat gepaard met een lager maar nog steeds aanzienlijk groeitempo van 6,9 procent.

Vervolgens neemt ook de werkloosheid af. Ten slotte trad Litouwen bij de start van toe tot de eurozone.

Binnen de Wmo heeft de ondersteuning als doel om mensen zo lang mogelijk in de eigen omgeving te laten blijven. Dat komt voornamelijk door lagere zorgpremies —0,7 miljard euro. De ontvangsten uit de overige sectoren van het bedrijfsleven zijn met meer dan 14 procent toegenomen in De bezettingsgraad in de industrie is toegenomen en het vertrouwen van de producten in de industrie is verder gestegen figuur 1.

Het kabinet maakte vorig jaar november bekend dat het verkooptraject voor verzekeraar ASR van start ging. De endogene ontwikkeling van de belasting- en premieontvangsten inoftewel de groei van de ontvangsten die samenhangt met de economische ontwikkeling, is ten opzichte van een jaar eerder uitgekomen op 3,2 procent. Onder de post ontvangsten ten gunste van de begroting worden de gerealiseerde ontvangsten van het betreffende begrotingsjaar opgenomen van alle ministeries en begrotingsfondsen.

  FOXYUTILS SPLIT PDF

Bezuinigingen en intensiveringen Begrotingsakkoord gegevens CPB. Tevens zijn en worden maatregelen getroffen ter verbetering van de informatiepositie van en informatie-uitwisseling tussen overheidsdiensten, waaronder het opstellen van een kaderwet gegevensuitwisseling binnen samenwerkingsverbanden.

Die rechten ontstaan doorgaans pas als vluchtelingen vanuit het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers COA overgedragen worden aan gemeenten. In is de risicobeheersing bij de verschillende waarborgfondsen verbeterd. Het aantal leerlingen en studenten in bleek hoger dan in de begroting werd geraamd.

XII Infrastructuur en Milieu

Ook is een ebgrotingsakkoord impuls gegeven aan het rijksbreed wegnemen van de gelegenheden om te frauderen, aan verbeterde detectie van fraude en aan de gerichte aanpak van fraudeurs.

In daalde de schuld verder door de verkoop van overheidsbezit. De al jaren krimpende verzekeringssector en de aanhoudend lage rente die verzekeraars het werk bemoeilijken, staan een verkoop van ASR niet in de weg. Voor en volgende jaren wordt een nader kader opgesteld dat kan rekenen op draagvlak bij alle betrokken partijen regelgevers, kaderstellers, uitvoerders en controleurs. Het bni is in naar boven bijgesteld, waardoor ook meer HGIS-budget beschikbaar begrotingeakkoord.

Er zijn maatregelen genomen om een dergelijke fout in de toekomst te voorkomen. Al met al was een jaar waarin veel lichten op groen sprongen die lang op rood hebben gestaan. Het aantal niet-renderende leningen bleef gelijk, maar het aantal verstrekte garanties daalde. Deze bevatten een groot aantal opties en discreties, zowel voor toezichthouders als voor lidstaten. De passivazijde van de balans bestaat uit de schulden en het vermogen.

Until the end ofyou will still find some San Diego jobs on our old careers site cymercareers. Ook het consumentenvertrouwen steeg verder. In is binnen het Ministerie van VenJ de visie op de controlfunctie inclusief maatregelen om de controlfunctie te verbeteren opgesteld. Dit hangt samen met het sterk herstel begrotingsaokoord de woningmarkt. Dat heeft geleid tot een ruilvoettegenvaller van miljoen euro.

Advanced Search

Dat is van groot belang voor het Stabiliteits- en Groeipact. In kon het boek Icesave na zeven jaar definitief dicht. Daarnaast is het ICT-dashboard aangepast. Voor de resultaten in op het terrein van personeel, informatie- en communicatietechnologie ICTorganisatie, huisvesting, inkoop, facilitaire dienstverlening en beveiliging wordt verwezen naar de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 35 van de Minister voor Wonen en Rijksdienst WenR. In zijn wederom stappen gezet om het financieel beheer te verbeteren.

  HENRI MICHAUX UN BARBARE EN ASIE PDF

Er is verder gewerkt aan verbeteringen in de trekkingsrechtketen. Verzoeken daartoe worden vanaf augustus gefaciliteerd en gemonitord via data. Dus niet de kasuitgaven en kasontvangsten aan rente worden in dat jaarverslag verantwoord, maar de rentekosten en rentebaten. Dit zogenoemde verplicht schatkistbankieren draagt — naast het verlagen van de EMU-schuld — bij aan beheersing van kredietrisico’s voor decentrale overheden. De marktsector is goed voor ongeveer 70 procent van het Nederlandse bruto binnenlands product bbp.

Ook demografische aspecten speelden een rol bij het hogere arbeidsaanbod, omdat de arbeidsparticipatie van vrouwen en vijftigplussers nu hoger is dan in het verleden cohorteffect.

ASML: Investors – Personnel

Vanwege deze gunstige economische indicatoren voor de korte termijn heeft de Federal Reserve Bank FED in december de rente met 0,25 bdgrotingsakkoord verhoogd en gezinspeeld op verdere renteverhogingen. During no expenses relating this topic incurred as this legislation is no longer in place.

Ondanks goede voornemens van de Japanse overheid werden structurele hervormingen maar beperkt doorgevoerd. Our Stories Kids, tech is cool. Zolang de overheid een belang heeft van meer dan een derde kan de stichting administratiekantoor het stemrecht van de certificaathouders intrekken.

Met deze wet was vorig jaar in totaal 2,9 miljard euro gemoeid. Zonder kabinetsbeleid bwgrotingsakkoord sprake zijn geweest van een structurele verhoging van de overheidsuitgaven ten opzichte van de omvang van de economie.

The following other wikis use this file: Achtereenvolgens passeren in paragraaf 2. Tegenover de meevaller op de werkloosheidsuitgaven staat een zogenoemde ruilvoettegenvaller. Aan de verplaatsing van SNS Bank is geen kasstroom te pas gekomen.